pexels-kelly-lacy-2800832-scaled.jpg
EscoSolar

ESCOSOLAR ÖNERİSİ MEVZUAT UYUMU NEDİR?

ESCOSOLAR ÖNERİSİ MEVZUAT UYUMU NEDİR?

02 Ekim 2003
Elektrik piyasasında elektrik üretimine ilişkin yönetmelik

17 Ocak 2018
Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

18 Ocak 2018
Lisanssız üretim başvurularına ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar

12 Mayıs 2019
Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim ve yönetmeliği

26 Haziran 2019
Çatı ve cephe güneş uygulamalarında aylık mahsuplaşma dağıtım tarifeleri

19 Şubat 2020
Elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kabul yönetmeliği

19 Haziran 2020
Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği (YETA)

25 Haziran 2020
Lisans yönetmeliği değişikliği birden fazla kaynaktan (HİBRİT) üretim yapılan elektrik santrallerinin lisans süreçlerine yönelik esaslar

21 Ağustos 2020
Kamuda enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar 14 Kasım 2020 Elektrik piyasasında yenilebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G)

Çatı Ges Sistemlerine Yönelik Kronolojik Mevzuat

Yeni Mevzuatın Getirdikleri

12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, özellikle çatı ve cephe tipi güneş enerji santrali kurulumlarında önemli değişiklikler olmuştur. Yeni yönetmelik ile beraber, gerçek veya tüzel kişilerin şebekeden kullandıkları elektrik yerine iç ihtiyaçlarını güneş enerji santrali kurarak karşılamalarını ve ihtiyaç fazlası üretilen elektriğin de şebeke geri satılmasına imkan vermesi ile beraber bu tür kurulumlarda trafo kapasite sınırının kaldırılmış olması güneş sektörünün önünü açmış bulunmaktadır.

Yeni düzenlemeyle;
 • Endüstriyel tesisler elektrik tüketimlerini (Bağlantı sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla) çatılarına kuracakları güneş enerji santralinden karşılayabileceklerdir.
 • Aylık olarak tüketilen elektrik, üretilen elektrikten mahsup edilerek kalan miktar fatura edilecektir.
 • Aylık olarak üretilen elektrik tüketilen elektrikten fazla ise bu enerji miktarı elektrik alış fiyatınızdan ilgili Enerji Dağıtım Şirketi’ ne fatura edilerek satılabilecektir.
 • Yada bir firmanın aynı elektrik dağıtım bölgesinde birden fazla lokasyonda elektrik tüketimi var ise, bir lokasyonda üretilen elektrik miktarı diğer lokasyonlardaki tüketimlerden mahsuplaşabilecektir.
Ayrıca;
 • Lisanssız güneş enerji santrali kurulumu limiti 1 MW’ dan 5 MW’ a çıkarılmıştır.
 • Mesken aboneleri için 10 kW, tüm işletmeler ve kurumlar için de 5 MW’ a kadar kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasının satılabilmesi imkanı getirilmiştir.
 • Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılabilecek çatı, cephe, vb. alanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • YEKDEM mekanizmasına tabi tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için kendi abone grubundaki tek zamanlı aktif enerji bedeli tesis işletmeye alındıktan itibaren 10 yıl geçerli olacaktır.
 • Üretim ve tüketim noktası aynı noktada olmak şartıyla “Bağlantı Gücünü” aşmamak üzere Güneş Enerji Santrali kurulabilecektir.
 • Güneş sisteminden üretilerek ihtiyaç fazlası olarak şebekeye verilen elektrik miktarı ile güneş santralinin gücünün üzerine çıkarak şebekeden çekilen elektrik miktarları aylık olarak mahsuplaşabilecektir.

Mevzuatın İşletilmesi

İşletmenizin elektrik tüketimini karşılayacak şekilde elektrik üretimi yapmak için kurulabilecek Güneş Enerji Santrali’ ni hayata geçirebilmek için öncelikle işletmenizin bağlı bulunduğu Elektrik Dağıtım Şirketi üzerinden “Çağrı Mektubu ve Bağlantı Görüşü” başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bu başvurunun olumlu yanıtlanması durumunda, Güneş Enerjisi Santrali kurulum izni ilgili Elektrik Dağıtım Şirketi üzerinden verilerek, bu izin ile Güneş Enerjisi Santrali elektrik projelerinin hazırlanması işlemine başlanabilmektedir. Güneş Enerji Santrali kurmak için öncelikle TEDAŞ’a projelerin sunulması ve proje onaylarının alınması gerekmektedir. Elektrik üreten tesislerin devlet garantisi altında devreye alınması mecburidir.

“Tüm Başvuru Süreci, Müşterilerimiz Adına Sorumlulukları ile Birlikte ESCOSOLAR Tarafından Bedelsiz Olarak Üstlenilerek Sonuçlandırılır…”

Başvuru Süreci

Güneş Enerji Santrali kurulumu ile ilgili olarak başvuru yapılmak istendiğinde; aşağıdaki çatı tipi kurulumlar için belirtilen belgeler ile beraber ile bağlı bulunulan elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılması gerekmektedir;

 • Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 • Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,
 • Yönetmeliğin 6. maddesinin 12. fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone numarası veya numaraları,
 • Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 • Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren tek-hat şeması,
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
 • Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 • Yönetmeliğin 6. maddesinin 10. fıkrası kapsamında sunulacak beyan,
 
 

Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Enerji Santrali ve Yardımcı Tesisleri proje onayı için hazırlanan başvuru dosyasında olması gereken bilgi ve belgeler ise aşağıdaki gibidir;

BELGELER
 • İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları,
 • Çatı veya cephe uygulamalı Güneş Enerji Santrali kurulması sonucunda meydana gelen ek yüklere (kar, buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun olduğuna ve çatı ve/veya cephe uygulamalı Güneş Enerji Santrali tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi, Belediye veya OSB’ den onaylanmış uygunluk yazısı,
 • Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A) a. Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri,
 • Sistem Tasarımcısı Bilgileri,
 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belgeler.
HESAPLAMALAR
 • Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,
 • Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,
 • Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesapları,
 • Kısa devre hesapları,
 • Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,
 • İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (Varsa),
 • Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (Varsa),
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (Varsa).
PROJELER
 • Panel, evirici ve panoların yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı,
 • Tek Hat Bağlantı Şeması,
 • Panel dizi (string) bilgileri,
 • Dizilere yönelik elektriksel ayrıntılar,
 • Topraklama ve aşırı gerilim koruması,
 • Santral AC Bölümü bilgi ve dağılımları,
 • Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,
 • YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (Varsa),
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (Varsa),
 • YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (Varsa),
 • Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (Varsa).
 

İşletmelerin kendi enerji ihtiyaçlarını Enerji Performans Sözleşmesi’ ne uygun olarak Güneş Enerjisi ile karşılamaları, yayınlanan yeni kanun ve yönetmeliklerle desteklenmektedir.

ESCOSOLAR Önerisi;

Resmi Kurum ve Kuruluşların Yayımlamış Olduğu Güncel Kanun ve Yönetmeliklere Uyumludur.